Moduł SAMOCHODY v. Corinair do pakietu OPERAT-FB

Zadaniem aplikacji jest obliczenie emisji ze środków transportu i przeniesienie wyników do pakietu "Operat-FB".


W module zostały zastosowane metodyki  EMEP/CORINAIR B710 i B760 stosowane m.in.  w programie COPERT,  oraz metodyka B770 opublikowane przez EEA (Europejską Agencję Ochrony Środowiska).

Metoda EMEP/Corinair jest zalecana przez GDDKiA (opracowanie).


Pojazdy zostały podzielone na 6 grup,  każda grupa na kilka rodzajów w zależności od pojemności lub masy . Ponadto pojazdy są podzielone ze względu na zgodność emisji z  normami Euro.

Obliczana jest emisja gorąca, zimna i emisja odparowania oraz opcjonalnie emisja pyłu ze ze ścierania opon, hamulców i powierzchni drogi wg. metodyki B770.

W przypadku  pojazdów ciężarowych  i autobusów uwzględniane jest pochylenie drogi  i stopień załadowania.

Program zawiera prognozowane udziały pojazdów o różnej pojemności i technologii (normach Euro) do 2030 r. (wg. opracowania GDDKiA) .

Dzięki temu możliwe jest m.in. prognozowanie zmniejszenia się emisji w poszczególnych latach.

Uwzględniane są zmiany emisji wynikające ze stosowania biodiesli.

Po wprowadzeniu danych można uzyskać zestawienie emisji oraz wyeksportować emisję w poszczególnych okresach (np. porach dnia)  do pakietu "Operat FB".

Dostępne są wykresy udziałów poszczególnych grup pojazdów w emisji.

Dodatkową możliwością jest obliczanie emisji pyłu z dróg nieutwardzonych  metodą EPA (okna 1 2).

Program oblicza sumę emisji pyłu ze wszystkich  źródeł oraz średni ważony skład frakcyjny pyłu.
Na wydruku można dodać sumę emisji gazów cieplarnianych wyrażoną w ekwiwalencie CO2.

Film pokazujący obsługę modułu.

Widoki okien:

samoch1
samoch2

Przykład wydruku

W komplecie jest też uproszczony moduł "Samochody" stosujący wskaźniki emisji wg. prof. Zdzisława Chłopka, opublikowane na stronie MOŚ w 2002 r. Przykład wydruku

wg. Chlopka

W pakiecie "Operat FB" można wybrać stosowany moduł .


Cena: 990 zł+VAT