Zmiany wprowadzone do programu „Prognoza PEM”


Aktualna wersja 2.0.0

15 czerwca 2021 r. Dodany wykres przekroju pionowego wzdłuż linii określanej przez użytkownika. Na wykresie uwzględniane są wszystkie źródła pola em. oraz charakterystyki pionowe i poziome. Przykład
24 kwietnia 2021 r. W przypadku anten np. dwusektorowych można uzyskać wykres przekroju pionowego dla wybranego kąta w płaszczyźnie poziomej.Widok okna.
Dodana opcja uwzględniania charakterystyki pionowej na wykresie gęstości pola (lub "W") na poziomie terenu.
4 października 2020 r. Poprawiony eksport wykresów
8 czerwca 2020 r. Dodany wykres pionowy dla wartości wskaźnikowej "W". Wykres.
26 maja 2020 r. Dodany eksport do plików tekstowych wartości w sieci obliczeniowej.
4 maja 2020 r. Dodany edytor wszystkich źródeł emisji promieniowania. Bloki komórek można kopiować i wklejać. Można wstawić współrzędne odczytane z mapy. Widok okna.
W oknie opcji dodano domyślną jednostkę miary wprowadzanej mocy.
7 kwietnia 2020 r. Na wykresie schematu można zamiast zasięgów dla nadajników kreślić zasięgi dla grup nadajników.
Uwzględniane są zmienne wartości dopuszczalne wewnątrz grup.
24 marca 2020 r. Na wykresie schematu dodany obrys sumy maksymalnego oddziaływania wszystkich źródeł tj.wskaźnika narażenia =1. Uwaga:jest to wykres dla płaszczyzny na wysokości nadajników. Wykres
13 marca 2020 r. Dla każdego źródła można wpisać inną wartość dopuszczalną. Został dodany wykres wskaźnika narażenia będący sumą ilorazów gęstości mocy i wartości dopuszczalnej dla poszczególnych źródeł. Wykres
10 stycznia 2020 r. Uwzględniane jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. "sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku". Przykłady zmian

9 sierpnia 2019 r. Program uwzględnia charakterystyki kierunkowe ze skokiem 0,5 stopnia.
16 października 2017 r. Dodana opcja bezpośredniego wprowadzania EIRP