Różnice pomiędzy wersjami pakietu "Operat-FB" dla Windows


Wyszczególnienie
Wersja
podstawowa
Wersja
profesjonalna
Liczba emitorów do 50
bez ograniczeń

Liczba punktów w sieci do 2 000
do 64 000
(128 000 dla siatki przy drodze)
Liczba okresów obliczeniowych
do 24 do 80
Wykorzystanie map w formatach JPEG, BMP, PNG, TIFF do odczytu współrzędnych oraz jako tło wykresu izolinii
Pobieranie map i współrzędnych geograficznych z serwerów Google i WMS
Edycja róż wiatrów, wydruk/eksport rysunków róży
Eksport wykresów w formatach WMF, JPEG, PNG, GIF, PLT
Eksport wykresów jako SVG
-
Eksport wykresów w formacie DXF (AutoCAD-a)
Wykorzystanie map z AutoCADa(DWG,DXF) jako tło wykresu izolinii i do odczytu współrzędnych
-
Siatka pod kątem
-
Ograniczanie obliczeń dla punktów leżących w określonej odległości od drogi -
Nieregularna siatka punktów, leżących wzdłuż drogi
-
Nieregularna siatka punktów projektowa przez użytkownika
-
Stosowanie algorytmu CALINE3 dla dróg. -
Wykres stężeń w poprzecznym przekroju drogi -
Moduł do obliczania emisji pyłu z hałd i składowisk
-
Moduł do obliczania emisji ze zbiorników ścieków
-
Moduł " Lakiery" do obliczania emisji z malowania na podstawie zawartości składników lonych

Obliczania emisji i stężenia LZO w przeliczeniu na Corg i porównanie ze standardami em.

Kreator dokumentacji - załącznika do opracowania, zawierającego wybrane zestawienia i wykresy
-
Obliczanie stężeń dla źródeł liniowych - dróg z automatycznym podziałem na dwa pasy ruchu
-
Obliczanie sumy stężeń z wielu zakładów (projektów) Do obliczenia sumy stężeń z wielu projektów (plików .operat) służy aplikacja "Operat zbiorczy FB"
-
Wykresy złożone (izolinie kilku substancji na jednym wykresie)
-
Eksport wykresów jako shapefile (SHP)
-
Emitory wzorcowe i zależne
-
Efekty ekologiczne (porównanie emisji z dwóch projektów)
-
Podział okresu (i emisji) na kilka części
-
Podział sieci obliczeniowej(np. dla długiej drogi) na kilka projektów
-
Import współrzędnych z plików SHP
-
Eksport do Google Earth -
Emisja z przeładunku materiałów sypkich
uproszczona
dokładna (ze statystyki róży wiatrów)