Moduł SPALANIE dla Windows

"Spalanie" służy do obliczania emisji z procesów spalania energetycznego oraz z silników stacjonarnych, ilości spalin,  prędkości i temperatury gazów u wylotu z emitora oraz do przekazywania wyników do pakietu "OPERAT FB" dla Windows. Stężenia w spalinach  mogą być porównane ze standardami emisyjnymi.

Aplikacja jest  dostępna jest w dwóch wersjach:

WPROWADZANE DANE:

Dla każdego emitora można wpisać dane kotłów/silników tj.: 

WYNIKI:

Na podstawie wprowadzonych danych program "SPALANIE" wykona obliczenia i wydruki: 

Wszystkie zestawienia można wyeksportować np. do Word-a. Przyspiesza to istotnie tworzenie dokumentacji do wydania pozwolenia na emisję lub raportu.

Wyniki obliczeń sumarycznej emisji, współczynników czasów emisji, składu frakcyjnego pyłu i parametrów emitora można automatycznie wyeksportować do pakietu "OPERAT". 

Program zawiera wskaźniki emisji dla kilkudziesięciu typów palenisk i różnych paliw: węgla, drewna, paliw ciekłych i gazowych przesłane pismem MOŚZNiL z dnia 30 kwietnia 1996 r. oraz z opracowania KOBiZE z 2015 r. i z 2021 r.  Ponadto w zasobach  programu dostępne są  wskaźniki emisji ze spalania propanu i butanu wg EPA, z silników przemysłowych wg EPA oraz z silników spełniających normy EU Stage IV.

Użytkownik może modyfikować wskaźniki lub dodać inne typy palenisk.

Ponadto można obliczyć emisję wybranych substancji na podstawie zmierzonych lub gwarantowanych stężeń w spalinach .

Moduł zawiera dopuszczalne stężenia substancji w spalinach  z rozporządzenie M.K. z 24 września 2020r. "w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów" co umożliwia porównywanie obliczonych stężeń , przeliczonych na gaz suchy i normatywną zawartość tlenu, z dopuszczalnymi oraz obliczanie przekroczeń.


Przykłady wydruków

Multimedialna instrukcja
Tak, proszę o przesłanie oferty!
Pobierz wersję demo (10 MB)

Cena: 800 zł (jako moduł do pakietu OPERAT, 980 zł wersja samodzielna)